Gebruikersvoorwaarden

Algemene voorwaarden

.

Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:
  a. Profileermij: De besloten vennootschap Profileermij BV, gevestigd te Groningen.
  b. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, die met Profileermij eenovereenkomst heeft gesloten of aan een o erte hiertoe heeft verkregen. c. Partijen: Profileermij en Opdrachtgever tezamen.
  d. Online Applicatie: de Profileermij software, en aanverwante diensten.
  e. Upgrade: het vernieuwen of bijwerken van de Online Applicatie.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen stellen in onderling overleg nieuwe bepalingen op, volgens doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
 4. De voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 5. De overeenkomst wordt uitsluitend aanvaard door Profileermij en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de overeenkomst door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 2. Offerte en aanvaarding

 1. De offerte is vrijblijvend en geldig tot en met 30 dagen na offertedatum.
 2. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Profileermij het recht de prijzen hierop aan te passen.
 3. Profileermij kan niet aan de gestelde prijzen, diensten of voorwaarden in haar offertes worden gehouden indien Opdrachtgeverredelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Profileermij de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekendeovereenkomst, retour heeft ontvangen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Profileermij voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Profileermij zien op een inspanningsverplichting, tenzij in de overeenkomst Profileermij uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betre ende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Profileermij de uitvoering van die onderdelen
  (die tot een volgende fase behoren) opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Profileermij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Profileermij worden verstrekt.
  De uitvoeringstermijn van de overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze gegevens juist en volledig aan Profileermij ter beschikking heeft gesteld.
 4. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Profileermij het recht (delen van) de werkzaamheden uit de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.Profileermij B.V. | Verlengde Meeuwerderweg 99, 9723 ZM Groningen | www.profileermij.nl | team@profileermij.nl | Tel: 050 211 04 81 Triodos bank: NL59 TRIO 0197.6539.36 | Kvk Nr.: 58172114 | BTW Nr.: NL.8529.08.702.B0

Artikel 4. Onderhoud en beschikbaarheid van de Online Applicatie

1. Profileermij zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Profileermij opgeslagen data te realiseren maar biedt hierover geen garanties behalve als zodanig aangeduid in de Service Level Agreement.

Artikel 5. Notice & Takedown

 1. Indien een derde Profileermij erop wijst dat op de Online Applicatie of onderdeel en/of functionaliteit van een systeem welke door Opdrachtgever of een klant van Opdrachtgever wordt beheerd informatie staat waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is Profileermij gerechtigd, Opdrachtgever de toegang tot de Online Applicatie te ontzeggen. Indien de applicatie of onderdeel en/of functionaliteit van het systeem op apparatuur van Profileermij staat zal Profileermij de desbetre ende informatie met onmiddellijke ingang van haar systeem te verwijderen.
 2. Tevens is Profileermij in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een derde of aan de bevoegde.
 3. Profileermij zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Opdrachtgever of haar klanten wordt geleden alsgevolg van de afsluiting van de Online Applicatie of als gevolg van de verwijdering van de informatie dan wel het verstrekken van per-soonsgegevens.
 4. Opdrachtgever vrijwaart en zal Profileermij schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in ver-band met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van of namens Opdrachtgever.

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere he ngen van overheidswege.
 2. Profileermij is gerechtigd de gehanteerde prijzen in de overeenkomst op elk moment te verhogen. Profileermij zal Opdrachtgever hiertoeten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen.
 3. Profileermij is onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot direct het verhogen van de prijs, zonder de mogelijkheid voorOpdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen:
  1. indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  2. indien de prijsverhoging het gevolg is van een prijsverhoging door Profileermij(s);
  3. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op Profileermij rustende verplichting ingevolge de wet;
  4. indien de prijsverhoging het gevolg is van veranderde marktomstandigheden of in atiecorrectie.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, docht uiterlijk voor de eerste dag van de maand waar de betaling betrekking op heeft. Alle verschuldigd bedragen worden maandelijks of jaarlijks gefactureerd en dienen bij wijze van voorschot betaald te worden tenzij anders overeengekomen in de offerte.
 2. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Profileermij verschuldigde.
 3. Na de vervaldatum is Opdrachtgever in gebreke en heeft Profileermij het recht de op dat moment geldende wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is tot het moment vanvoldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
 4. Indien de betaling langer dan 30 dagen achterwege blijft, staat Profileermij in haar recht de toegang tot de applicatie van Opdrachtgeverop te schorten tot het moment van volledige betaling.
 5. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Profileermij, komen alle redelijke kostenter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 45,-. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn verplichtingen jegens Profileermij.
 6. Wanneer er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 7. Door Opdrachtgever betaalde bedragen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en inProfileermij B.V. | Verlengde Meeuwerderweg 99, 9723 ZM Groningen | www.profileermij.nl | team@profileermij.nl | Tel: 050 211 04 81 Triodos bank: NL59 TRIO 0197.6539.36 | Kvk Nr.: 58172114 | BTW Nr.: NL.8529.08.702.B0 de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. Zelfs al geeft Opdrachtgever aan dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Profileermij.
 9. Profileermij is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk tefactureren.

 

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang, inhoud of de uitvoeringstermijn van de overeenkomst wijzigt, zal Profileermij zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Profileermij een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.
 3. Indien Profileermij in opdracht van Opdrachtgever een upgrade ten aanzien van de Online Applicatie uitvoert, zal de upgrade van deOnline Applicatie worden aangegaan voor de resterende looptijd van de overeenkomst.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

 1. Indien:
  1. Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig)nakomen van enige verplichting met betrekking tot de overeenkomst;
  2. Aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens Profileermij zal (kunnen) voldoen;
  3. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of dewettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is;

  Heeft Profileermij het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Opdrachtgever en Profileermij bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 2. Voorts is Profileermij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Alle eventuele verplichtingen van Opdrachtgever jegens Profileermij worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar. Het voorgaande lijdt uitzondering indien Opdrachtgever aan Pro leermij voldoende zekerheid biedt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
 4. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Tevens is Profileermij gerechtigd van de Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Profileermij gederfde inkomen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Profileermij, voor zover deze door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetre ende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico welke in het onderhavige geval van toepassing is.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Profileermij beperkt maximaal de factuurwaarde van dat speci eke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.500,-. Bij overeenkomsten met een duur welke langer dan zes maanden is, is de aansprakelijkheid van Profileermij beperkt tot maximaal het factuurbedrag over drie maanden.
 3. Pro leermij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Profileermij is uitgegaan van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.Profileermij B.V. | Verlengde Meeuwerderweg 99, 9723 ZM Groningen | www.profileermij.nl | team@profileermij.nl | Tel: 050 211 04 81 Triodos bank: NL59 TRIO 0197.6539.36 | Kvk Nr.: 58172114 | BTW Nr.: NL.8529.08.702.B0
 1. Pro leermij is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Buiten de in artikel 10 lid 1 en 2 gevallen rust op Profileermij geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 10 lid 1 genoemde maximumbedrag komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Profileermij.
 3. De aansprakelijkheid van Profileermij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Profileermij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering
  van de tekortkoming, en Profileermij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
  De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Profileermij in staat is adequaat te reageren.
 4. Profileermij is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 14 dagen na hetontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Profileermij meldt.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Profileermij voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de OnlineApplicatie die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Profileermij geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 11. Vrijwaring

 1. Profileermij verplicht zich tot vrijwaring naar Opdrachtgever tegen aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op door die derden gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot aan Opdrachtgever geleverde diensten, tenzij de inbreuk is ontstaan door toedoen van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Profileermij ter zake van alle aanspraken van derden met betrekking tot de verwerking van door Opdrachtgever of ten behoeve van Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, waaronder persoonsgegevens. Opdrachtgever is verant- woordelijk voor de inhoud van de gegevens.

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien Profileermij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van externe oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan Profileermij kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Profileermij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Profileermij geen invloed kan uitoefenen.
  In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, syn ood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, wetswijzigingen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Profileermij door zijn eigen Profileermij, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Profileermij kan worden gevergd.
 3. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang buiten rechte door middel van een schriftelijke kennisgeving te beëindigen, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de overeenkomst, alsnog werd nagekomen, of de aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmachttoestand intrad. Tevens zal Profileermij reeds vooruitbetaalde bedragen betrekking hebbende op diensten die ten gevolge van overmacht niet zijn verricht, terugbetalen. Profileermij B.V. | Verlengde Meeuwerderweg 99, 9723 ZM Groningen | www.profileermij.nl | team@profileermij.nl | Tel: 050 211 04 81 Triodos bank: NL59 TRIO 0197.6539.36 | Kvk Nr.: 58172114 | BTW Nr.: NL.8529.08.702.B0

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Online Applicatie en de documentatie berusten bij Pro leermij of diens licentiegevers. De Online Applicatie blijft eigendom van Profileermij.
 2. Pro leermij vrijwaart Opdrachtgever in gerechtelijke procedures die tegen hem zijn aangespannen door derden en die zijn gegrond op de stelling dat het gebruik van de Online Applicatie en/of de documentatie inbreuk maakt op de aan deze derde toebehorende intellectuele eigendomsrechten, tenzij:
  1. Opdrachtgever nalaat Profileermij onmiddellijk schriftelijk van de vordering in kennis te stellen; of
  2. De bewuste aanspraken van derden hun oorzaak vinden in wijzigingen in de Online Applicatie die door Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden, zijn aangebracht; of
  3. De bewuste aanspraken van derden hun oorzaak vinden in het gebruik van de Online Applicatie en/of documentatie op een wijze die anderszins strijdig is met de voorwaarden of de overeenkomst.
 3. De in lid 2 bedoelde vrijwaring is alleen van toepassing indien Opdrachtgever de behandeling van de zaak, inclusief het voeren van schikkingsonderhandelingen, aan Pro leermij overlaat en desgevraagd de benodigde medewerking aan Profileermij verleent.
 4. Opdrachtgever verklaart dat indien een vordering als bedoeld in lid 2 aanhangig wordt gemaakt, hij ermee akkoord gaat dat Profileermij naar eigen keuze:
  1. De Online Applicatie en/of de documentatie zodanig zal (laten) wijzigen dat deze niet langer inbreuk maken;
  2. De Online Applicatie en/of de documentatie zal vervangen door een functioneel gelijkwaardig product;
  3. De Online Applicatie en/of de documentatie bij Opdrachtgever opvraagt en een nader te bepalen vergoeding betaalt aan Opdrachtgever.

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Profileermij en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Pro leermij is gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht en dient in verband hiermee alle gegevens en alle door de Opdrachtgever verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk te beschouwen en alles te doen en na te laten wat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is om geheimhouding te verzekeren.
 4. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 5. Profileermij zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Profileermij, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Pro leermij daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Profileermij zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 15. Personeel

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pro leermij voortduurt, alsmede één jaar na a oop daarvan, werknemers van Profileermij in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Profileermij. Onder werknemers van Profileermij worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Profileermij of van één van de aan Profileermij gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes maanden geleden in dienst van Profileermij of van één van de aan Pro leermij gelieerde ondernemingen waren.

Pro leermij B.V. | Verlengde Meeuwerderweg 99, 9723 ZM Groningen | www.profileermij.nl | team@profileermij.nl | Tel: 050 211 04 81 Triodos bank: NL59 TRIO 0197.6539.36 | Kvk Nr.: 58172114 | BTW Nr.: NL.8529.08.702.B0

Artikel 16. Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De door Profileermij ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, administratie en gedane metingen (monitoring) betref- fende de Online Applicatie en aanverwante diensten gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Profileermij te gebruiken, tenzij Profileermij expliciet schriftelijk haar goedkeuring heeft gegeven.
 4. De rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen partijen dat verband houdt met de onderhavige overeenkomst.
 5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één van de partijen dat stelt.
 6. Profileermij behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 7. Indien Profileermij de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Profileermij de wijzigingentijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de bekendmaking van de wijziging op de website van Profileermij, perbrief of per email, zulks ter keuze van Profileermij.
 8. Deze voorwaarden treden op 1 maart 2016 in werking.

Sectie Training
Deze sectie is slechts van toepassing indien Profileermij op verzoek van Opdrachtgever een training of workshop geeft.

Artikel 17. Overeenkomst training of workshop bij Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient zorgt te dragen voor:
  1. Voldoende deelnemers aan de training;
  2. Marketing en promotie voor de training;
  3. Locatie en ruimte voor de training;
  4. Apparatuur waarvan Profileermij te kennen geeft dat deze nodig is om de Lezing te kunnen geven.
 2. Indien Opdrachtgever niet voor aanvang van de training of workshop voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting, dan zal Profileermij deze training of workshop niet uitvoeren.

Artikel 18. Annulering van de training of workshop door de Opdrachtgever

 1. Annulering van de training of workshop door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
 2. Wanneer de training of workshop buiten de invloedsfeer van Profileermij niet zijn afgenomen op de overeengekomen datum, gelden devolgende annuleringsvoorwaarden:

Artikel 19. Vervanging

1. Profileermij is te allen tijde gerechtigd de persoon die de training of workshop geeft, te vervangen door een andere geschikt persoon.