Privacy statement

Cloud Career Services B.V. is verantwoordelijk voor de zorgvuldige bescherming van jouw persoonsgegevens via CareerUp of Profileermij. Controle over waar welke gegevens terecht komen is voor ons van groot belang.

 

Artikel 1. Definities

Account
Het profiel en wijze waardoor een Gebruiker toegang heeft tot het Online Career Platform middels Inloggegevens.

Solliciteren
De mogelijkheid om als Gebruiker zelf kenbaar te maken geïnteresseerd te zijn in een vacature van werkgever en daarmee in contact wenst te komen met de werkgever.

Delen
De mogelijkheid om het account te delen met personen binnen of buiten het Online Career Platform.

Content
Alle gegevens en informatie die beschikbaar is via de Cloud Career Services B.V. Diensten of enige wijze opgenomen is in de Website, Online Career Platform, blogs, artikelen, documenten, presentaties, grafische afbeeldingen of ander informatiemateriaal, interfaces, ontwerpen, systemen, methoden, informatie, sourcecode, software, diensten, organisatie, code, gegevens en alle andere elementen van de Diensten.

Werkgever
De natuurlijke of rechtspersoon, aan wie Gebruiker op enigerwijze verbonden is of kan zijn, die een overeenkomst met Cloud Career Services B.V. is aangegaan voor het gebruik, door zowel Werkgever als Gebruiker, van het Online Career Platform voor werving, loopbaanontwikkeling en/of employer branding.

Vacature
Als werkgever zelf vacature(s) online kunnen zetten en daarmee sollicitaties te kunnen ontvangen en beheren.

Inloggegevens
Een combinatie van het e-mailadres en wachtwoord van een Gebruiker waarmee het Gebruiker toegang heeft tot zijn/haar Account. Als een Gebruiker zijn/haar account heeft geregistreerd door middel van een Account bij bepaalde sociale netwerkservices van derden, zoals LinkedIn, zal dit account dienen als aanmeldingsgegevens.

Cloud Career Services B.V.
Cloud Career Services B.V. NL B.V., statutair gevestigd te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder registratienummer 72012013.

Gebruiker
De natuurlijke persoon die deze Voorwaarden heeft geaccepteerd.

Gebruikersgegevens
Bestanden en andere digitale gegevens en informatie die door een Gebruiker naar het Online Career Platform wordt geüpload.

Online Career Platform
De web-based applicatie van Cloud Career Services B.V. die toegankelijk is via de Website en op uitnodiging.

Diensten
De Website, het Online Career Platform, de Inhoud en alle inhoud, online marketing services en/of gebruiksmogelijkheden die beschikbaar zijn binnen of buiten het Online Career Platform.

Voorwaarden
Gebruikersvoorwaarden.

Website
De website die toegankelijk is via de url https://www.careerup.nl of https://www.profileermij.nl

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Dit privacy statement geeft het beleid weer ten aanzien van de persoonsgegevens van de gebruikers van de Online Career Platform van Cloud Career Services B.V., hierna te noemen: ‘het Online Career Platform’.
 2. Indien de Gebruiker wil inloggen op het Online Career Platform, dient de gebruiker een account te hebben aangemaakt bij CareerUp of Profileermij, of een ander label van Cloud Career Services B.V..
 3. Deze Privacystatement gaat in per 1 april 2019.

Artikel 3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Cloud Career Services B.V. slaat de persoonsgegevens van de gebruiker op, wanneer hij/zij een account aanmaakt.
 2. Het uitgangspunt van het verwerken van persoonsgegevens is voor het leveren van onze Diensten waarbij de AVG als wettelijke basis wordt gehanteerd.
 3. Cloud Career Services B.V. verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens van de gebruiker: naam, leeftijd, woonplaats, e-mailadres, kennis, ervaring, vaardigheden, persoonlijkheidstest, voorkeuren, MAC adres, IP adres.
 4. Met toestemming van de gebruiker, gebruikt Cloud Career Services B.V. de gegevens van de gebruiker voor het vergelijken van functieprofielen en het matchen van functieprofielen van Werkgevers aan gebruikers.
 5. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt om statistieken omtrent het gedrag van de gebruiker in kaart te brengen.
 6. Met toestemming van de gebruiker, gebruikt Cloud Career Services B.V. de persoonsgegevens van de gebruiker om hem te informeren over speciale aanbiedingen en acties middels een nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een link waarmee de gebruiker zich direct kan afmelden voor de nieuwsbrief.

 

Artikel 4. Doorgifte aan derden

 1. Cloud Career Services B.V. zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet aan derden verkopen.
 2. Cloud Career Services B.V. is bevoegd de persoonsgegevens door te geven aan een derde indien:
   • Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen Cloud Career Services B.V. en de Gebruiker; of
   • Gebruiker expliciete toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens aan, in de toestemming genoemde, derden door te geven.
 1. Cloud Career Services B.V. sluit waar nodig (bewerkers)overeenkomsten met deze derden ter waarborg voor de geheimhouding en beveiliging van de persoonsgegevens.
 2. Bij naleving van de wet kan er, op basis van een expliciete wettelijke verplichting door een overheidsinstantie, informatie over jouw Account gedeeld worden.
 3. Cloud Career Services B.V. behoudt zich van het recht om informatie te delen waarvan dit te goeder trouw gepast dan wel noodzakelijk is, waarbij we onszelf of anderen dienen te beschermen tegen onwettige activiteiten, onszelf moeten verdedigen tegen eventuele claims of beschuldigingen van derden, om onze eigendommen of andere rechten te beschermen zoals het kunnen afdwingen van contracten dan wel de veiligheid van anderen te beschermen. 
 4. Indien Cloud Career Services B.V. betrokken raakt bij een fusie, verkoop van de onderneming en of  haar activa, reorganisatie, faillissement dan mag Cloud Career Services B.V. de activa overdragen of delen waaronder mogelijk jouw Account.

 

Artikel 5. Delen

 1. Het is mogelijk om zelf informatie in jouw Account te delen met Werkgevers, en anderen die wel/niet gebruik maken van het Online Career Platform;
  • Door te klikken op de knop”Delen” in het Account van een Gebruiker
  • Door te klikken op de knop “Solliciteren” boven een vacature 
 1. Wanneer je solliciteert kan een Werkgever zolang de Vacature online is jouw Account inzien, indien gewenst kun jij zelf elke sollicitatie intrekken waardoor slechts jouw naam zichtbaar is
 2. Bij het Delen van jouw Account is het mogelijk om in te stellen wie welke gegevens over jou te zien krijgen en voor hoe lang. 
 3. Te allen tijde kun je zelf de rechten om jouw Account in te zien bij Delen en Solliciteren verwijderen.

 

Artikel 6. Cookies

 1. Cloud Career Services B.V. maakt gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.
 2. Cloud Career Services B.V. gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruiker te onthouden.
 3. Via de website van Cloud Career Services B.V. worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Cloud Career Services B.V. gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe gebruiker de aangeboden dienden gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Cloud Career Services B.V. heeft hier geen invloed op. Meer informatie over het privacy beleid van Google staat op de website van Google.
 4. De gebruiker kan bij bezoek aan de website en/of het Online Career Platform zelf aangeven of er cookies gebruikt morgen worden of niet.

 

Artikel 7. Social media

 1. Op de website van CareerUp en andere labels zijn knoppen geplaatst om interactief gebruik van de website te kunnen maken middels Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Twitter, Facebook en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
 2. De gebruiker dient zelf de privacyverklaring van Twitter, Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) te raadplegen om te zien wat deze bedrijven met zijn persoonsgegevens doen.

 

Artikel 8. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

 1. Gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, verwijdering, vernietiging en afscherming van zijn/haar persoonsgegevens te eisen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Wanneer de gebruiker de rechten, als bedoeld in het vorig lid, wil uitoefenen, of wanneer gebruiker vragen heeft omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over het privacybeleid, dient de gebruiker contact op te nemen met Cloud Career Services B.V. via account@cloudcareerservices.nl.

 

Artikel 9. Bewaart- en vernietigingstermijn

 1. Cloud Career Services B.V. slaat de persoonsgegevens op gedurende de tijd dat er een overeenkomst is, waarop dit privacy statement van toepassing is, tussen Cloud Career Services B.V. en gebruiker.
 2. Na de in het vorige lid genoemde termijn, worden de persoonsgegevens vernietigd.
 3. Cloud Career Services B.V. is gerechtigd de persoonsgegevens langer te bewaren dan de termijn als genoemd in het eerste lid van dit artikel, indien dit geschiedt op grond van een wettelijk voorschrift.

Artikel 10. Beveiliging

 1. Cloud Career Services B.V. zal uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan. Wanneer de gebruiker inlogt, wordt gebruik gemaakt van diverse beveiligingstechnieken waaronder SSL-technologie voor de versleuteling van gegevens. De persoonsgegevens zullen te allen tijde worden beschermd en als vertrouwelijk worden behandeld.

 

Artikel 11. Wijzigingen in het privacy beleid

 1. Cloud Career Services B.V. heeft het recht dit privacy beleid te wijzigen. Indien Cloud Career Services B.V. mocht besluiten dit privacy statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in het privacy statement. Cloud Career Services B.V. zal de gebruiker gedurende een periode van drie maanden, door middel van een vermelding op het inlogscherm, op de hoogte brengen van deze wijziging.

 

Wil je inzage in de gegevens die Cloud Career Services B.V. van jou verwerkt? Neem dan contact op met account@cloudcareerservices.nl.